Projekt EU

Obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Informačno-komunikačné technológie
Na stiahnutie:

client-4client-4client-4

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu

Realtime, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom informačných systémov pre medicínske laboratória. Vyvinutý informačný systém v súčasnosti pokrýva prevádzky takmer všetkých druhov laboratórií (hematológia, biochémia, imunológia, genetika, serológia, mikrobiológia, cytológia, biopsia atď).

V laboratórnej diagnostike sme v minulosti pre spoločnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n.o, zabezpečovali podporu informačných procesov pre úspešné zrealizovanie biomedicínskych štúdii LADYCARE, HEPACOR a HPV SCREEN.

Na základe skúseností nadobudnutých pri uvedených štúdiách a vďaka prostriedkom z európskej únie sme sa rozhodli vytvoriť univerzálny systém pre efektívne manažovanie pacienta v rámci biomedicínskych štúdií. Systém bude zbierať požadované údaje z rôznych zdrojov ako sú ošetrujúci lekár pacienta, smart zariadenia pre sledovanie klinických parametrov pacienta, preposielať vyšetrenia na ďalšie spracovanie a preberať výsledky laboratórnych vyšetrení zbierané v reálnom čase z laboratórnych prístrojov. Systém bude ďalej analyzovať údaje v kooperácii s bioštatistickým modulom či už na základe dopredu známych vzťahov, ktoré majú potvrdiť alebo vyvrátiť očakávané výsledky štúdie, ale aj vyhľadávať skryté závislosti medzi zozbieranými údajmi a to počas prebiehajúcej štúdie, ale aj pri opätovnom analyzovaní výsledkov štúdie.

V spolupráci s významnými partnermi ako sú Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR, MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. a PREEM a.s. sa spoločnosť Realtime podieľa na biomedicínskom výskume zameranom na pacientov s ochorením pečene spôsobených vírusom hepatitídy typu C (HCV) a výskumu nealkoholovej steatózy pečene (NAFLD).

Viac o zámeroch projektu

Výskumno-vývojové aktivity predkladaného projektu sú založené na troch pilieroch:

  1. Aplikácia moderných IT technológií a oblasť individualizovaného liečebného algoritmu – tvorený vývojom IT nástrojov na zber, triedenie, priebežné štatistické vyhodnocovanie klinických informácií o pacientoch zaradených do štúdie, sledovanie vybraných klinických informácií o pacientoch v reálnom čase s  klinickým hodnotením získaných údajov a ich potenciálnym využitím pre účely monitoringu zdravotného stavu pacientov a prípadne ich následného mentoringu;
  2. Biomedicínsky pilier – zameraný na získanie kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií o markeroch prítomnosti, priebehu ochorenia a zdravotného stavu analyzovaných pacientov s využitím biochemických, imunologických, genetických a proteomických analýz s ambíciou identifikovať potenciálne nové biomarkery využiteľné v diagnostike, prognostike a hodnotení efektivity terapie resp. priebehu ochorenia;
  3. Bioinformatický a bioštatistický pilier – jeho výsledkom bude priebežné a finálne bioštatistické spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov s potenciálnou identifikáciou nových korelácií medzi analyzovanými parametrami a fenotypovými prejavmi ochorenia, vrátane hodnotenia efektivity použitej terapie.
IMPLEMENTÁCIA
Názov projektu Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnubiomedicínu
Kód ITMS2014+ 313011C070
Informácie o projekte Dátum začatia realizácie projektu: 01. 07. 2017
Dátum skončenia realizácie projektu:  30. 09. 2022
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 7 189 785,85 €
Cieľ projektu: Zlepšenie diagnostiky, terapie a kvality života pacientov.
Miesto realizácie projektu:
Bratislava – mestská časť Staré mesto
Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Žilina
Košice – mestská časť Ťahanovce
Košice – mestská časť Juh
Nitra
Partneri projektu Prijímateľ: Realtime s.r.o.
Partneri:
·         1. Centrum vedecko-technických informácií SR
·         2. MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
·         3. PREEM a.s.
·         4. Univerzita Komenského v Bratislave
Aktivity projektu ·         Priemyselný výskum efektívneho manažmentu pacientov v rámci biomedicínskych štúdií (prijímateľ)
·         Vývoj prototypu softvérovej aplikácie pre manažment pacienta v biomedicínskych štúdiách (prijímateľ)
·         Interné centrum pre výskum a vývoj individualizovaného liečebného algoritmu – časť priemyselný výskum (partner 3)
·         Interné centrum pre výskum a vývoj individualizovaného liečebného algoritmu – časť experimentálny vývoj (partner 3)
·         Výskum a vývoj v oblasti interných a externých faktorov chronickej hepatitídy typu C (partner 2)
·         Výskum v oblasti detekcie vírusovo-špecifických molekúl a diagnostiky akútnej a chronickej HCV infekcie (partner 4)
·         Bioinformatický a bioštatistický výskum a vývoj (partner 1)
Publicita projektu O cieľoch projektu a jeho význame sme hovorili laickej aj odbornej verejnosti na našich podujatiach:
Výstupy projektu
Zmluvy Zmluva o NFP (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2996867&l=sk)
Verejné obstarávanie
Kontakty
UDRŽATEĽNOSŤ
Publicita
Výstupy